Kutatóegyetemi program

Vezetői összefoglaló

A BME, mint a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést a műszaki- és természettudományokban és a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein. A Műegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a tudomány művelése, a tudományos kutatás, alkotás, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. A nemzetközi kutatási programok részeként, a hazai kutatási irányzatok vezetőjeként a BME tevékenysége átfogja az innovációs láncot alkotó alap- és alkalmazott kutatást, műszaki- és gazdasági termék- és szolgáltatásfejlesztést, valamint a komplex minőségbiztosítást, törekszik a kutatási eredmények hasznosítására. A Műegyetem bázisa a tudósképzésnek; ennek megvalósításában fontos szerepet játszanak a tudományos iskolákhoz csatlakozó doktoranduszok és posztdoktori ösztöndíjasok. A Műegyetem szervezett doktori képzés vagy egyéni felkészülés után tudományos (PhD) fokozatot és – az Építészmérnöki Karon – művészeti (DLA) fokozatot ítél oda. A Műegyetem meghatározott tudományterületeken és tudományágakban a habilitált doktor (Dr. habil.), az Építészmérnöki Karon habilitált DLA cím megszerzésére irányuló eljárást folytat le és erről oklevelet ad ki. A BME feladatának tekinti nemzetközi kapcsolatainak ápolását, annak érdekében, hogy oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak szaktudása és nemzetközi elismertsége tovább növekedjen.

A  Műegyetem,  jövőképét meghatározza, hogy Magyarország legerősebb felsőoktatási intézménye a műszaki tudományok területén, a természettudományok és gazdaságtudományok egyes területein. A BME célja, hogy folyamatosan a magyar felsőoktatás élvonalába tartozó kutatóegyetem, az innováció vezető hazai felsőoktatási intézménye legyen, és európai beágyazottságú elit egyetemmé váljon. A BME fokozni kívánja a műegyetemi diploma értékét, presztízsét a világban. A BME fentiekben megfogalmazott küldetése teljesítéséhez elengedhetetlen az intézmény működésének állandó javítása, a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az oktatás harmonikus egységben történő fejlesztése. A mai kihívásoknak csak kompetenciaterületükön jelentős kutatási kapacitással rendelkező kutató csoportok képesek nemzteközileg is jelentős eredményt felmutatni. Ez a tény szükségessé teszi, hogy a BME is koncentrálja erőforrásait azokon a területeken, amelyek a nemzetközi trendek mellett hangsúlyosan figyelembe veszik a speciális hazai igényeket is. A BME unikális értéke, hogy karai a műszaki-természettudományos és gazdasági kutatások széles körét fedik le, azonban ezek a kutatások nem mindig alkotnak egymást erősítő szervezett rendszert. Emiatt szükséges olyan programok és szervezet megalkotása, amely a BME kompetenciaterületeire építve horizontális integrációt valósít meg a kijelölt stratégiai területeken.

A BME a TÁMOP program támogatásával intenzív fejlesztést indított a technológia- és tudástranszfer tevékenységének fejlesztésére, olyan horizontális, hálózatos támogató, oktató és szolgáltató szervezet kialakíításával, amely segítséget fog nyújtani a kutatási eredmények hasznosításában. Jelen pályázat keretében a transzferek inputját, magát a kutatási-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenységet kívánjuk jelentősen fejleszteni. Programunk főbb elemei a humán erőforrás fejlesztés (mintegy 400 főre kiterjedő hatással), a kutatási infrastruktúra fejlesztése kiválasztott kutatási területeken közel 1Mrd forint értékben, ahol a kutatás-fejlesztési tevékenységet kutatási projektek indításával is serkentjük (mintegy 600 MFt értékű támogatással), valamint a nemzetközi és hazai kutatási hálózatok, kapcsolatok kialakítását segítő lépéseket is teszünk.  A kutatási területek közül azokat jelöltük ki kiemelt területként, melyek egyes szegmenseiben a BME karai jelentős eredményekkel rendelkeznek, a célkitűzések illeszkednek az EU, az NFÜ programjaihoz, és a karok teljesítményének szinergiájával jelentős eredmények elérése várható. Ezek a területek a

  •  környezettudatos energetika, 
  •  járműtechnika, közlekedés és logisztika,
  •  biotechnológia, egészség- és környezetvédelem,
  •  nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány, 
  •  intelligens környezet és e-technológiák. 

A BME a fenti területeken végzett oktatási-kutatási tevékenységét jelentősen javítani fogja a pályázati támogatás segítségével.

CsatolmányMéret
bme_kutatoegyetemi_strategia.pdf2.49 MB