Társadalom-tér-kép

Vezető: Mészáros József

Minden társadalmat jellemez az a mód, ahogy tagjai a környezetüket használják. A környezethasználatra vonatkozó tudásunkat magasabbb szintre emelhetjük, ha a térinformatikai és társadalomstatisztikai megközelítéseket, módszereket, eszközöket együttesen, integráltan alkalmazzuk. A társadalmi térhasználat nyomon követése, elemzése társadalomstatisztikailag releváns adatbázisok geoinformatikai kezelését kívánja meg. Az érvényes elemzésekhez elengedhetetlen adatintegrációt és interoperabilitást egyfelől a térbeliség integrációs potenciálja biztosíthatja, de ezen túl szükség van szemantikai szabványok kidolgozására is azért, hogy a releváns adatbázisok tartalmát fel lehessen tárni, átláthatóvá lehessen tenni és össze lehessen kapcsolni. Ebben a munkában támaszkodni lehet a tudásszervezési rendszerek fejlesztései során szerzett tapasztalatokra.

Az intelligens környezet kiteljesedésével a digitális jártasság egyik fontos összetevőjévé válik a térbeli írástudás. A mindenütt jelenlevő számítástechnika felértékeli a térbeni tájékozódás képességét, ami viszont megköveteli a tudásinfrastruktúra térbeliség-tudatos fejlesztését, valamint a megfelelő képzési, oktatási formák kidolgozását és elterjesztését.